Enerji ve Çevre Ekonomisi

ODAK ALANLAR

ENERJİ VE ÇEVRE EKONOMİSİ

Ekonomilerin hızla büyümesi ve nüfusta yaşanan artışlar enerji ve su kaynaklarına olan talebi artırmaktadır. Bu süreçte bir yandan fosil yakıtlardan enerji üretimi giderek önemini yitirirken diğer yandan yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar birçok ülke için stratejik hale gelmektedir. Hükümetler dış pazarlara bağımlılıklarını azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji üretimi için bütçelerinden önemli kaynaklar ayırmaktadırlar. Diğer yandan iklim değişikliğini durdurmaya yönelik başarısız girişimler ve su kaynaklarının uygunsuz kullanımı, suya erişimi ve su kaynaklarının önemini artırmaktadır. Gelecek yıllarda su kaynaklarına erişim meselesi ülke ve bölgeler arasında önemli bir gerilim kaynağı olma ve hatta bölgesel çatışmaları tetikleme potansiyeline sahiptir. İklim değişikliği ile ilgili çözümlere katkı sunmak ve doğal afetlerden kaynaklanabilecek kırılganlıklara karşı politikalar geliştirmek zorunludur.

Bu bağlamda, İktisat Halkası aşağıdaki temaları bu odak alanı altında ele alacaktır.

Petrokimyasalların Geleceği

Çevresel Bozulma

İklim Değişikliği

Su Kaynaklarının Verimli Kullanımı

Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Küresel Enerji Sisteminin Dönüşümünde Biyometan ve Biyogazın Rolü

İktisat Halkası

0