Odak Alanlar

Odak Alanlar

İktisat Halkası faaliyetlerine yön vermek üzere altı öncelikli alan tespit etmiştir. Faaliyetlerini özellikle bu alanlarda yoğunlaştıracak olan İktisat Halkası bir yandan ihtisaslaşmayı destekleyip akademik ve deneysel araştırmaları teşvik ederek politika yapıcılar için uzun vadeli perspektifler sağlarken diğer yandan iktisadi refahın toplumun bütün kesimleri için üst düzeylere çıkaracak yeni fikirlerin ortaya konulmasına, bilgi ve tecrübe paylaşımının kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetleri desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu altı alan söz konusu amaçlara ulaşmada gerekli bilginin üretim merkezleri olacağı için bu alanları birer laboratuvar olarak düşünmek mümkündür. Söz konusu laboratuvarlar şunlardan oluşmaktadır.

Dijital Ekonomi

Küresel ekonomi, ekonomik faaliyetlerin organizasyonunu kökten değiştiren bir dijital dönüşüm geçirmektedir. Temel yenilikler (yarı iletkenler, işlemciler), çekirdek teknolojiler (bilgisayarlar, telekomünikasyon cihazları) ve sağlayıcı altyapılarda (internet ve telekom ağları) yaşanan hızlı gelişmelerle yönlendirilen dijital araçlar, üretim süreçlerinde ve…

Sağlık Ekonomisi

Gelişmiş bir sağlık sistemi iyi işleyen bir toplum ve ekonominin varlığı için çok önemlidir. Gelişmiş bir sağlık sistemi insan sermayesinin oluşmasında ve yüksek yaşam standardına ulaşmada önemli roller oynamaktadır. Bu bakımdan zengin toplumların daha sağlıklı bir nüfusa sahip olmaları hiç de şaşırtıcı değildir.  Benzer şekilde, yoksulluk ve düşük yaşam beklentisi, genellikle sağlık krizini önleme ve…

Fakirliğin Azaltılması

Yoksulluğun azaltılmasında kaydedilen ilerlemelere rağmen, milyonlarca insan hala önemli bir gelir kısıtı ve üretken kaynaklara sınırlı erişim sorunlarıyla karşı karşıyadır. Bunun da ötesinde yoksulluk sınırında ya da bu sınırın altında yaşayan insanlar açlık ve yetersiz beslenme, eğitim, sağlık ve diğer temel hizmetlere yetersiz erişim, ayrımcılık, dışlanma ve…

Savunma Ekonomisi

Tarihsel olarak bakıldığı zaman savunma sanayiinde ortaya çıkan yeniliklerin ekonominin diğer alanlarında kullanılan birçok teknolojiye öncülük ettiği görülür. Diğer yandan devletlerin AR-GE harcamalarının çoğunu askeri amaçlı faaliyetlere yönlendirdikleri gözlemlenmektedir. Örneğin, 1980’li yıllarda ABD’de kamu AR-GE harcamalarının yaklaşık %30’u askeri amaçlı teknolojilerin…

Enerji Ekonomisi

Ekonomilerin hızla büyümesi ve nüfusta yaşanan artışlar enerji ve su kaynaklarına olan talebi artırmaktadır. Bu süreçte bir yandan fosil yakıtlardan enerji üretimi giderek önemini yitirirken diğer yandan yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar birçok ülke için stratejik hale gelmektedir. Hükümetler dış pazarlara bağımlılıklarını azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji üretimi için…

İnovasyon

Sürekli olarak yeni fırsatlar ve tehditlerle karşı karşıyayız. Ortaya çıkan tehditlere doğru tepki verme ve fırsatları doğru kullanma yeteneği, yenilikçi düşünmeyi gerektirir. İktisat Halkası yenilikçi ve yaratıcı düşünmeyi teşvik etmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda İktisat Halkası öğrencilere yenilikçi fikirlerini ve projelerini ifade etme ve bunları daha geniş bir kitleyle tartışma fırsatı sağlayarak…

İktisat Halkası

0