DİJİTAL EKONOMİ
Küresel ekonomi, ekonomik faaliyetlerin organizasyonunu kökten değiştiren bir dijital dönüşüm geçirmektedir. Temel yenilikler (yarı iletkenler, işlemciler), çekirdek teknolojiler (bilgisayarlar, telekomünikasyon cihazları) ve sağlayıcı altyapılarda (internet ve telekom ağları) yaşanan hızlı gelişmelerle yönlendirilen dijital araçlar, üretim süreçlerinde ve hizmet sunumlarında giderek artan bir rol oynamaktadır.
Detaylar
SAĞLIK EKONOMİSİ
Gelişmiş bir sağlık sistemi iyi işleyen bir toplum ve ekonominin varlığı için çok önemlidir. Gelişmiş bir sağlık sistemi insan sermayesinin oluşmasında ve yüksek yaşam standardına ulaşmada önemli roller oynamaktadır. Bu bakımdan zengin toplumların daha sağlıklı bir nüfusa sahip olmaları hiç de şaşırtıcı değildir.
Detaylar
YOKSULLUĞUN AZALTILMASI
Yoksulluğun azaltılmasında kaydedilen ilerlemelere rağmen, milyonlarca insan hala önemli bir gelir kısıtı ve üretken kaynaklara sınırlı erişim sorunlarıyla karşı karşıyadır. Bunun da ötesinde yoksulluk sınırında ya da bu sınırın altında yaşayan insanlar açlık ve yetersiz beslenme, eğitim, sağlık ve diğer temel hizmetlere yetersiz erişim, ayrımcılık, dışlanma ve karar alma sürecine katılımdan yoksun olarak yaşamaktadırlar.
Detaylar
SAVUNMA EKONOMİSİ
Tarihsel olarak bakıldığı zaman savunma sanayisinde ortaya çıkan yeniliklerin ekonominin diğer alanlarında kullanılan birçok teknolojiye öncülük ettiği görülür. Diğer yandan devletlerin AR-GE harcamalarının çoğunu askeri amaçlı faaliyetlere yönlendirdikleri gözlemlenmektedir. Örneğin, 1980’li yıllarda ABD’de kamu AR-GE harcamalarının yaklaşık %30’u askeri amaçlı teknolojilerin geliştirilmesi için ayrılmıştır.
Detaylar
ENERJİ VE ÇEVRE EKONOMİSİ
Ekonomilerin hızla büyümesi ve nüfusta yaşanan artışlar enerji ve su kaynaklarına olan talebi artırmaktadır. Bu süreçte bir yandan fosil yakıtlardan enerji üretimi giderek önemini yitirirken diğer yandan yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar birçok ülke için stratejik hale gelmektedir. Hükümetler dış pazarlara bağımlılıklarını azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji üretimi için bütçelerinden önemli kaynaklar ayırmaktadırlar.
Detaylar
İNOVASYON
Sürekli olarak yeni fırsatlar ve tehditlerle karşı karşıyayız. Ortaya çıkan tehditlere doğru tepki verme ve fırsatları doğru kullanma yeteneği, yenilikçi düşünmeyi gerektirir. İktisat Halkası yenilikçi ve yaratıcı düşünmeyi teşvik etmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda İktisat Halkası öğrencilere yenilikçi fikirlerini ve projelerini ifade etme ve bunları daha geniş bir kitleyle tartışma fırsatı sağlayarak, politika oluşturmada farklı bir açıdan bilgi oluşumunu desteklemeyi amaçlamaktadır.
Detaylar
Previous
Next

Çalışma ve İş Birliği Alanları

Belirtilen amaç ve hedeflere yönelik olarak faaliyet alanları üç farklı kategoride tasarlanmıştır.

Eğitim ve Danışmanlık

Bu alanda yapılacak faaliyetlerin temel hedef grupları öğrenciler, genç akademisyen, girişimci ve bürokratlar olmakla birlikte politika yapıcılar ve özel sektör temsilcileri de bu kategorideki faaliyetler kapsamında dolaylı ya da doğrudan bu gruptaki faaliyetlerden istifade edebilirler. Bu bağlamda, aşağıda belirtilen çerçevelerde çalışmaların yapılması planlanmaktadır.

Teknik İş Birliği ve Koordinasyon

Bu alanda yapılacak iş birliği ve koordinasyon faaliyetlerinin temel hedef grupları ulusal ve uluslararası araştırma merkezleri, üniversiteler, kamu ve özel sektör kurum ve temsilcileridir. Bu kapsamda aşağıda belirtilen çerçevede çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

Analitik ve Bilimsel Çalışmalar

Analitik ve bilimsel çalışmaların hedefi ekonomi politikalarında yönlendirici nitelikte görüş ve önerilerin ortaya konabilmesidir. Bu kapsamda aşağıda belirtilen çerçevelerde çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

İktisat Halkası

0

Scroll Up